BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------

Số: 2106/TCHQ-TXNK
V/v: Xác định trị giá tính thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Đại sứ quán Canada tại Hà Nội.

Tổng cục Hải quan kính chào Đại sứ quán Canada tại Hà Nội và xin trân trọng có ý kiến về việc áp dụng mức phí và thuế hải quan căn cứ vào giá cao hơn đối với các sản phẩm thịt lợn của Canada tại Công hàm số HANOI-01314 ngày 13/4/2012 của Quý Đại sứ như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ và Thông tư số 205/2010/TT-BTCngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên do người nhập khẩu khai báo được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá tính thuế theo quy định tại Thông tư nêu trên. Trường hợp cơ quan hải quan có nghi vấn về giá tính thuế do người nhập khẩu khai báo thì sẽ tạo điều kiện để người nhập khẩu thực hiện quyền tham vấn. Trong quá trình tham vấn, nếu người nhập khẩu giải trình, chứng minh được tính hợp lý của trị giá khai báo thì trị giá tính thuế được chấp nhận theo trị giá khai báo, ngược lại, nếu người nhập khẩu không giải trình, chứng minh được tính hợp lý của trị giá khai báo thì cơ quan hải quan sẽ bác bỏ trị giá khai báo và xác định trị giá tính thuế theo đúng nguyên tắc, trình tự, các phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010. Như vậy, về cơ bản trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu được xác định theo giá thực tế phải trả do người nhập khẩu khai báo.

Đối chiếu với hướng dẫn nêu trên thì việc chấp nhận hoặc bác bỏ trị giá khai báo đối với sản phẩm thịt lợn có xuất xứ từ Canada do Công ty Bảo Quang và các công ty khác nhập khẩu phụ thuộc vào kết quả giải trình, chứng minh của các doanh nghiệp nhập khẩu trong quá trình tham vấn. Cơ quan hải quan không có quyền tự ý xác định mức giá tính thuế sản phẩm thịt lợn nhập khẩu có xuất xứ từ Canada cao hơn giá khai báo khi doanh nghiệp nhập khẩu đã giải trình, chứng minh được tính hợp lý của giá khai báo.

Tổng cục Hải quan xin trân trọng thông báo để Đại sứ quán Canada được biết. Nhân dịp này Tổng cục Hải quan xin gửi đến Đại sứ quán Canada tại Hà Nội lời chào trân trọng nhất.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Cục HQ TP hải phòng (để biết);
- Lưu VT, TXNK-PG(5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng