ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ GIÚP VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG XANH TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.

Căn cứ Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4162/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt Đề cương Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 196/SKHĐT-QH ngày 28/01/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa.

2. Yêu cầu: Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc là đại diện cho các ngành chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tính toán, kiểm kê phát thải khí nhà kính, xây dựng đường phát thải cơ sở và các phương án giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và chất thải

1.1. Phân công các thành viên tham gia Nhóm kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính cho lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và chất thải

Phân công các ông (bà) có tên sau tham gia Nhóm kỹ thuật trực thuộc Tổ giúp việc, phụ trách công tác kiểm kê khí nhà kính; xây dựng đường phát thải cơ sở cho lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và chất thải:

- Phạm Minh Đức, Chuyên viên Phòng Mỏ và Đầu tư, Sở Công thương - Nhóm trưởng;

- Tống Văn Doãn, Chuyên viên Chi cục BVMT, Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

- Hoàng Văn Chuyên, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT - Thành viên;

- Đỗ Ngọc Thanh, chuyên viên Phòng Thẩm định, Sở Giao thông vận tải - Thành viên;

- Hà Minh Tâm, Phó Giám đốc Ban QLDA Rừng và Đồng bằng - Thành viên;

Các thành viên Nhóm kỹ thuật có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm kê, tính toán các số liệu, dữ liệu của ngành mình theo nội dung yêu cầu tại mục 1.2 1.3 và 1.4 dưới đây; đồng thời phối hợp với Nhóm trưởng tổ chức xây dựng đường phát thải cơ sở trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đề xuất các giải pháp thực hiện để đạt được các mục tiêu về giảm phát thải khí nhà kính và tiêu dùng năng lượng.

1.2. Tính toán, kiểm kê khí nhà kính

- Sở Công thương, trên cơ sở nội dung các khóa tập huấn do USAID tổ chức, có trách nhiệm tổ chức kiểm kê: (i) số lượng các doanh nghiệp công nghiệp, dịch vụ; (ii) mức độ tiêu thụ điện năng các doanh nghiệp công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, dân cư đô thị và dân cư nông thôn; (iii) số lượng và chi tiết tiêu thụ năng lượng của các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm, (iv) sản lượng các sản phẩm công nghiệp các loại giai đoạn 2010 - 2014 và ước 2015 trên địa bàn tỉnh theo đúng biểu mẫu đã được USAID cung cấp (trừ Công ty CP xi măng Bỉm Sơn); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2015.

- Sở Giao thông vận tải, trên cơ sở nội dung các khóa tập huấn do USAID tổ chức, có trách nhiệm tổ chức kiểm kê số lượng phương tiện giao thông các loại, tiêu thụ năng lượng trung bình của các phương tiện giao thông, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải giai đoạn 2010 - 2014 và ước 2015 trên địa bàn tỉnh theo đúng biểu mẫu đã được USAID cung cấp, báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Công thương trước ngày 28/02/2015.

- Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, điều tra và khảo sát và tính toán, kiểm kê lượng phát thải khí nhà kính lĩnh vực rác thải (chất thải hữu cơ) giai đoạn 2010 - 2014 và ước năm 2015 theo biểu mẫu và phương pháp tính toán đã được USAID cung cấp, báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Công thương trước ngày 28/02/2015.

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Rừng và Đồng Bằng có trách nhiệm tổ chức kiểm kê sản lượng đánh bắt thủy sản; diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu; diện tích đất canh tác nông nghiệp và tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ năng lượng trung bình cho các hoạt động trên cho giai đoạn 2010 - 2014 và ước 2015 của tỉnh bảo đảm đúng theo biểu mẫu được USAID cung cấp, báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Công thương trước ngày 28/02/2015.

- Sở Xây dựng, trên cơ sở nội dung các khóa tập huấn do USAID tổ chức, có trách nhiệm tổ chức kiểm kê số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng giai đoạn 2010 - 2014 và ước 2015 trên địa bàn tỉnh theo đúng biểu mẫu đã được USAID cung cấp, báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Công thương trước ngày 28/02/2015.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xác định GRDP các ngành nông, lâm, thủy sản; công nghiệp - xây dựng và dịch vụ giai đoạn 2010 - 2014 và ước thực hiện năm 2015 của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Công thương trước ngày 28/02/2015.

- Sở Ngoại vụ đấu mối và phối hợp với USAID để hỗ trợ các thành viên các sở và Nhóm kỹ thuật của Ban chỉ đạo trong quá trình tính toán, kiểm kê và xử lý các số liệu về phát thải khí nhà kính.

- Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tính toán, kiểm kê số lượng, mức tiêu thụ năng lượng và sản lượng sản xuất (clinker và xi măng) của mình giai đoạn 2010 - 2014 và ước năm 2015, báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Công thương trước ngày 28/02/2015.

- Trên cơ sở số liệu kiểm kê của các ngành, giao nhóm kỹ thuật tính toán, tổng hợp mức phát thải giai đoạn 2010 - 2014 và ước năm 2015 của tỉnh theo đúng biểu mẫu, phần mềm đã được USAID cung cấp; báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/3/2015 để tổng hợp xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của tỉnh.

1.3. Xây dựng đường phát thải cơ sở

- Sở Công thương, phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo và USAID dự báo nhu cầu năng lượng các ngành công nghiệp, dịch vụ, dân cư đô thị và dân cư nông thôn theo sử dụng năng lượng cuối cùng và đánh giá khả năng khai thác các nguồn năng lượng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/03/2015.

- Sở Giao thông vận tải, trên cơ sở nội dung các khóa tập huấn do USAID tổ chức, có trách nhiệm dự báo số lượng phương tiện giao thông các loại, tiêu thụ năng lượng trung bình của các phương tiện giao thông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Công thương trước ngày 10/03/2015.

- Sở Tài nguyên và Môi trường dự báo lượng chất thải (chất thải hữu cơ) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Công thương trước ngày 10/03/2015.

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Rừng và Đồng Bằng có trách nhiệm dự báo sản lượng đánh bắt thủy sản, số lượng tàu thuyền và công suất đánh bắt thủy sản; diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu; diện tích đất canh tác nông nghiệp và tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ năng lượng trung bình cho các hoạt động trên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Công thương trước ngày 10/03/2015.

- Sở Xây dựng dự báo sản lượng vật liệu chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Công thương trước ngày 10/03/2015.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xác định GRDP các ngành nông, lâm, thủy sản; công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Công thương trước ngày 10/03/2015.

- Sở Ngoại vụ đấu mối và phối hợp với USAID để hỗ trợ các thành viên các sở và Nhóm kỹ thuật của Ban chỉ đạo trong quá trình xây dựng đường phát thải cơ sở.

- Trên cơ sở số liệu của các ngành, giao nhóm kỹ thuật tổng hợp đường phát thải cơ sở cho các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và chất thải cho giai đoạn đến 2030 sử dụng công cụ LEAP đã được USAID tập huấn và chuyển giao; báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/3/2015 để tổng hợp xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của tỉnh.

1.4. Xây dựng mục tiêu về tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo

Nhóm kỹ thuật chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo và USAID xác định các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành và theo sử dụng cuối cùng, đánh giá khả năng khai thác các nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 sử dụng Phân tích MAC (chi phí biên giảm phát thải) do USAID tập huấn và chuyển giao (dự kiến trong tuần đầu tháng 3/2015) báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/3/2015 để tổng hợp xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của tỉnh.

2. Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

2.1. Rà soát tình hình hình thực hiện kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan liên quan đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2014 và ước thực hiện năm 2015 trên các khía cạnh: Những kết quả đạt được chủ yếu; thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực; các kết quả phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng tăng trưởng xanh của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước 15/3/2015.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và cơ quan liên quan đánh giá hiện trạng môi trường nước, không khí và rác thải; xác định các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường; nhận định đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; các giải pháp đã thực hiện trong bảo vệ môi trường và ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời phân tích các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 15/3/2015 để tổng hợp, xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của tỉnh.

2.2. Đánh giá bối cảnh và lựa chọn phương án tăng trưởng xanh

- Sở Ngoại vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo những thay đổi, ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế (xu hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường...) có tác động đến thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 15/3/2015.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, phân tích và dự báo những tác động của bối cảnh trong nước, trong tỉnh (xu hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường...) có ảnh hưởng đến thực hiện Chiến lược xanh của tỉnh; phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và lựa chọn phương án tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước 15/3/2015.

2.3. Xây dựng quan điểm, mục tiêu định hướng tăng trưởng xanh; các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Rừng và đồng bằng nghiên cứu và xây dựng quan điểm, mục tiêu, định hướng tăng trưởng xanh lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; đề xuất các hoạt động, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách, danh mục dự án và cơ quan phối hợp thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh ngành nông, lâm, thủy sản tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 20/3/2015.

- Sở Công thương nghiên cứu, xây dựng quan điểm, mục tiêu, định hướng tăng trưởng xanh lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và dịch vụ; đề xuất các hoạt động, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách, danh mục dự án và cơ quan phối hợp thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và dịch vụ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 20/3/2015.

- Sở Xây dựng nghiên cứu, xây dựng quan điểm, mục tiêu, định hướng tăng trưởng xanh lĩnh vực xây dựng, kết cấu hạ tầng và đô thị hóa; đề xuất các hoạt động, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách, danh mục dự án và cơ quan phối hợp thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh lĩnh vực xây dựng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 20/3/2015.

- Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, xây dựng quan điểm, mục tiêu, định hướng tăng trưởng xanh lĩnh vực giao thông vận tải; đề xuất các hoạt động, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách, danh mục dự án và cơ quan phối hợp thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh lĩnh vực giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 20/3/2015.

- Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xây dựng quan điểm, mục tiêu, định hướng tăng trưởng xanh lĩnh vực tài nguyên môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; đề xuất các hoạt động, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách, danh mục dự án và cơ quan phối hợp thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh lĩnh vực tài nguyên, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 20/3/2015.

- Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách về thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thu tiền sử dụng đất, về phí, lệ phí, khai thác, sử dụng công trình hạ tầng giai đoạn đến năm 2020 đối với các chương trình, dự án đầu tư mới sử dụng công nghệ xanh; các dự án đang hoạt động nhưng có cam kết về giảm phát thải khí nhà kính trên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 20/3/2015.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn có chính sách hỗ trợ và ưu đãi cho các doanh nghiệp áp dụng công nghệ sản xuất xanh, sạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 20/3/2015.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất các định hướng tăng trưởng xanh và các vấn đề khác có liên quan đến ngành mình; đề xuất các hoạt động, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách và cơ quan phối hợp thực hiện tăng trưởng xanh lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 20/3/2015.

- Sở Ngoại vụ nghiên cứu, đề xuất các hoạt động, nhiệm vụ, danh mục dự án và giải pháp về hợp tác quốc tế trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 20/3/2015.

- Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, dự báo các xu hướng phát triển khoa học công nghệ xanh, sạch trên thế giới, trong nước và tình hình thực tiễn tại Thanh Hóa, xây dựng mục tiêu, định hướng tăng trưởng xanh lĩnh vực khoa học công nghệ; đề xuất các hoạt động, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách, danh mục dự án và cơ quan phối hợp thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh lĩnh vực khoa học công nghệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 20/3/2015.

- Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất các hoạt động, nhiệm vụ, giải pháp và cơ quan phối hợp trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của dân cư và cộng đồng doanh nghiệp về tăng trưởng xanh; xây dựng các định hướng và danh mục dự án tăng trưởng xanh lĩnh vực thông tin và truyền thông tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 20/3/2015.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xây dựng các mục tiêu, định hướng tăng trưởng xanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; đề xuất các hoạt động, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách, danh mục dự án và cơ quan phối hợp thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 20/3/2015.

- Đề nghị Chi nhánh phòng Thương mại và Công nghiệp Thanh Hóa, Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Công ty Cổ phần công - nông nghiệp Tiến Nông nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phát triển doanh nghiệp và danh mục các dự án ứng dụng công nghệ xanh và sạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 20/3/2015.

- Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh nghiên cứu, đề xuất các hoạt động, nhiệm vụ, giải pháp và danh mục dự án thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của đơn vị mình và các đơn vị có liên quan, báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 20/3/2015.

- Trên cơ sở báo cáo của các thành viên Ban Chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả nghiên cứu và đề xuất của các ngành; phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/4/2015.

2.4. Lấy ý kiến các Sở ban ngành trong tỉnh và Bộ, ngành trung ương

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp và hiệp hội trong tỉnh; các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo chủ động đấu mối, làm việc trực tiếp với Bộ chủ quản để có kết quả tham gia ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương vào Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Trên cơ sở ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, chỉnh sửa và hoàn chỉnh trước ngày 30/5/2015.

3. Hội nghị thông qua UBND tỉnh

- Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, thẩm tra Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2015.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trong tháng 6/2015; trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, có trách nhiệm hoàn chỉnh Kế hoạch hành động, xây dựng Tờ trình và Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/7/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định. Ngoài các nhiệm vụ được giao như trên, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng thời, rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

 

Nơi nhận:
- T.Tr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để t/h);
- Thành viên Tổ giúp việc (để t/h);
- Lưu: VT, THKH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền