BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3963/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục thuế nhận được công văn số 57292/CT-KTT3ngày 03/09/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc xác định nghĩa vụthuế đối với khoản tiền hỗ trợ, đền bù di dời. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiếnnhư sau:

Liên quan đến vấn đề tiền đền bù hỗ trợ di dời, tổnghợp vướng mắc của các địa phương (trong đó có công văn số 34186/CT-KTT3 ngày 27/8/2013 của Cục Thuếthành ph Hà Nội), Tng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính có hướng dẫn tại Thông tư 78/2014/TT-BTC cụ thể:

Điểm 16 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/06/2014 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hànhLuật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về thu nhập khác như sau:

16. Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhậnđược từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp đng phù hợp với pháp luật dân sự dodoanh nghiệp bàn giao lại vị trí đất cũ đ di dời cơ sở sản xuất kinh doanh sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyn, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản c định và các chi phí khác (nếu có).

Riêng các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất doanhnghiệp nhận được theo chính sách của Nhà nước, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đ di dời cơ sở sản xuất thì thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật liên quan.”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị CụcThuế thành phố Hà Nội căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp, quy định của pháp luật thuế vàpháp luật có liênquan để hướng dẫnthực hiện theo quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền, đề nghị Cục thuế thành phốHà Nội báo cáo cụ thể từng trường hợp, gửi đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan và đềxuất phương án xử lý để Tổng cục Thuế cócăn cứ trả lời hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội đượcbiết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung