BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7082/TCHQ-GSQL
V/v: hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 1492/HQBD-GSQL ngày 18/6/2015 củaCục Hải quan tỉnh Bình Dương, công văn số 1103/HQLA-NV ngày 30/6/2015 của Cục Hảiquan tỉnh Long An và công vănsố0207AC01/2015 của Công ty TNHH Ô tô Á Châu về việc vướng mắc thủ tục hải quan đốivới hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoạiquan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 88Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, khoản1 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015của Bộ Tài chính, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu,Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện:

1. Về thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sảnđưa vào, đưa ra kho ngoại quan:

Căn cứ quy định tại Điều 23 và 24Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/2/2010, côngvănsố 369/TY-KD ngày 11/3/2010củaCục Thú y, doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản gửi kho ngoạiquan, hoặc xuất kho ngoại quan ra nước ngoài phải khai báo và làm thủ tục kiểmdịch theo quy định.

Trường hợp hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào thịtrường nội địa hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan: Cơ quan hải quan kiểm trathời hạn Giấy chứng nhận kiểm dịch do người khai hải quan đã nộp trước đây khilàm thủ tục nhập khẩu để gửi kho ngoại quan. Nếu Giấy chứng nhận kiểm dịch cònthời hạn hiệu lực (theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số06/2010/TT-BNNPTNT, hoặc khoản 3 Điều 6 Quyết định số15/VBHN-BNNPTNT ngày 11/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)thì không yêu cầu doanh nghiệp phải làm thủ tục kiểm dịch; trường hợp Giấy chứngnhận hết thời hạn hiệu lực thì yêu cầu doanh nghiệp phải khai báo để kiểm dịchhoặc gia hạn hiệu Iực của Giấy chứng nhận kiểm dịch.

2. Về thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm gửi kho ngoại quan:

Căn cứ quy định điểm d khoản 2 Điều14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ và khoản3 Điều 3 Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn thì thựcphẩm nhậpkhẩu (gồm thủy sản, sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm) từ nước ngoài gửi khongoại quan được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm; trường hợp hàng hóa đưa vào thịtrường nội địa tiêu thụ thì phải đăng kýkiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục quản lý kho ngoại quan trênđịa bàn, theo dõi, quản lý hàng hóalưugiữ trong kho theo quy định tại Điều 87 và Điều 88 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015của Chính phủ, lưu ý thời hạn của các mặt hàng nhập khẩu có điều kiện (Giấyphép nhập khẩu, giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra) gửi kho ngoại quan có thể ảnh hưởng đếnmôi trường nếu hết thời hạn để có biện pháp quản lý đúng quy định.

3. Về kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu gửi khongoại quan:

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2Điều 1 Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 của Bộ Giao thông Vận tải,trường hợp nhập khẩu ô tô gửi kho ngoại quan để xuất đi nước thứ ba thì khôngphải kiểm tra chất lượng; trường hợp đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ thìphải làm thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng theo quy định.

Tổng cục Hảiquan trả lời để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH ô tô Á Châu: Đ/c: 6B Tôn Đức Thắng, Q.1, TP. Hồ Chí Minh (thay trả lời cv số 0207AC01/2015 ngày 2/7/2015);
- Lưu: VT, GSQT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái