BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2182/LĐTBXH-KHTC
V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cácđơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được cácvăn bản mới như sau:

- Thông tư liên tịch số64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/5/2015 của liên Bộ Tài chính - Bộ Côngthương - Bộ Công an - Bộ Quốc Phòng quy định chi chế độ hóa đơn, chứng từ đốivới hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

- Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 củaThủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.

- Công văn số 6959/BTC-QLG ngày 26/5/2015 của BộTài chính về việc tuân thủ Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

- Công văn số 1594/BTTTT-CXBIPH ngày 26/5/2015 củaBộ Thông tin và Truyền thông về việc xuất bản lịch bloc năm 2016.

Bộ thông báo để các đơnvị biết, thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên (các đơn vịlấy các văn bản từ địa chỉ: http/www.molisa.gov.vn mục văn bản pháp quy). Trongquá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị phản ánh về Bộ để được hướng dẫn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Thông tin
(để đăng lên mạng của Bộ);
Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng