BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5943/BTC-TCHQ
V/v tiêu hủy xe tạm nhập khu của đối tượng ưu đãi, miễn trừ

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tiếp theo công văn số 5564/BTC-TCHQ ngày 28/04/2014 củaBộ Tài chính về việc thực hiện Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 củaThủ tướng Chính phủ, BTài chính có ý kiến như sau:

Hiện, Bộ Tài chính nhận được công hàm của Đại sứ quán Canada vướng mắc vềviệc tiêu hủy 01 xe ô tô tạm nhập khu của ông Ralph Norman Flanaga - tham tán Đại sứ quán vì hiện chưa có văn bản quyđịnh việc tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy tạm nhập khẩu của đối tượng này, theo đó đã ảnh hưởng đếnviệc thanh khoản chiếc xe theo quy định (gửi kèm công hàm của Đại sứquán Canada).

Do vậy, để xử lý trường hợp trên cũng như các trườnghợp tương tự phát sinh, tránh phản ứng của cơ quan Đại diện ngoại giao tại ViệtNam, căn cứ quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 10 Quyết định số53/2013/QĐ-TTg nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn tạm thời đ kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh tại thời đim hiện tại, đồng thời sớm ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật quy định về việc tiêu hủy xe của đối tượng ưu đãi miễntrừ.

Bộ Tài chính trân trọng sự phối hợp ca Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Bộ Ngoại giao (đ phối hợp);
-
Lưu: VT, TCHQ (11b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn