BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1182/BNG-LT
V/v đóng góp ý kiến dự thảo công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015

 

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Phúc công văn số 3943/BTC-TCHQ ngày26 tháng 3 năm 2015 của Quý Bộ về việc đóng góp ý kiến đốivới dự thảo công văn báo cáo Thủ tướng Chínhphủ về việc xem xét lại chính sách thuế áp dụng khi chuyển nhượng xe ô tô củaĐoàn Ngoại giao tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao xin có ý kiến như sau:

1. Bộ Ngoại giao cơ bản nhất trívới nội dung dự thảo công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ của Bộ Tài chính.

2. Để nêu rõ phản ánh của ĐoànNgoại giao và cơ sở để các Bộ xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đề nghị Bộ Tài chính bổ sung và sửađổi một số nội dung tại mục 1 dự thảo công vănnhư sau:

- "Thực tế sau hơn một nămtriển khai thực hiện Quyết định nêu trên, nhiều cơ quan đại diện nước ngoài tạiViệt Nam đã phản ánh theo cách tính mới, mức thuế các tổ chức, cá nhân Việt Namphải trả khi mua xe của Đoàn Ngoại giao là quá cao, điều này gây khó khăn choĐoàn Ngoại giao trong việc chuyển nhượng xe. Vì vậy, Đoàn Ngoại giao đề nghịChính phủ Việt Nam xem xét áp dụng chính sách thuế như trước đây (không áp dụngchính sách thuế hỗn hợp) khi Đoàn Ngoại giao chuyển nhượng xe tại Việt Nam. Mộtsố cơ quan đại diện cho biết sẽ thông báo về nước và đề nghị thực hiện có đi cólại đối với các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước mình.

Để đảm bảo tính ổn định tại các quyđịnh của Nhà nước Việt Nam nhưng cũng tránh phản ứng của Đoàn Ngoại giao khi tathay đổi chính sách, xét thấy đối với các xe tạm nhập khẩu trước thời điểmQuyết định 53/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thì tại thời điểm tạm nhập các chủ xekhông biết trước việc sẽ áp dụng chính sách thuế mới khi chuyển nhượng xe tạiViệt Nam, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướngChính phủ xem xét cho phép các trường hợp xe ô tô của đối tượng được hưởngquyền ưu đãi, miễn trừ tạm nhập khẩu trước thời điểm Quyết định 53/2013/QĐ-TTgcó hiệu lực..." (nội dung tiếp theo như nêu tại dự thảo công văn).

- Về từ ngữ: Thay cụm từ, “cơ quanNgoại giao” bằng cụm từ “cơ quan đại diện”.

Bộ Ngoại giao xin trao đổi một số ýkiến để Quý Bộ tham khảo, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác củaQuý Bộ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC, LT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Minh Khôi