BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 700/BXD-KTXD
V/v: thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 81/SXD-QLHĐXD ngày 04/02/2015của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc thực hiện hợp đồng trong hoạt động xâydựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầutư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợpđồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quyđịnh của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

3. Theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày14/12/2009 vềquảnlý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì:

a) Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư (Điều 25):

Chủ đầu tư có các quyền, trách nhiệm: tổ chức lập,quyết định áp dụng các định mức mới chưa có trong hệ thống định mức đã đượccông bố hoặc áp dụng, sử dụng các định mức điều chỉnh, định mức xây dựng tươngtự ở các công trình khác trừ các định mức quy định tại khoản 6 Điều 13 Nghịđịnh số112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 để lập Tổng mức đầu tư, dự toán, giá gói thầu.

b) Quyền và trách nhiệm của nhà thầu xây dựng (Điều27):

Nhà thầu quyết định định mức, đơn giá và các chi phíkhác có liên quan đến giá dự thầu khi tham gia đấu thầu. Trong giai đoạn thicông xây dựng được thay đổi các biện pháp thi công sau khi đã được chủ đầu tưhoặc đại diện chủ đầu tư chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng,an toàn lao động trên cơ sở giá trị trong hợp đồng đã ký kết. Được đề xuất vàthỏa thuận với chủ đầu tư về các định mức, đơn giá cho các công việc phát sinhtrong quá trình xây dựng công trình.

Theo các quy định nêu trên thì việc áp dụng định mứcmới (Định mức dự toán xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số1172/QĐ-BXD và Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng) theonội dungvănbản số 81/SXD-QLHĐXD ngày 04/02/2015 hay không là phụ thuộc vào nội dung hợpđồng được ký kết giữa các bên. Nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận liên quanđến việc áp dụng định mức mới thì không áp dụng định mức mới cho việc thanhtoán, quyết toán hợp đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việcquản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Thang 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh