BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 579/BXD-KTXD
V/v Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựngsố 4

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 67/XD4-KT3 ngày 21/01/2015của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – Tổng công ty xây dựng Hà Nội đềnghị hướng dẫn về quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng. Về việc này, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Việc nghiệm thu, thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dunghợp đồng xây dựng đã ký phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồngtrong hoạt động đầu tư xây dựng tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, người kýhồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng, hồ sơ thanh toán và quyết toánhợp đồng xây dựng phải là người đại diện đúng thẩm quyền theo hợp đồng của bênnhận thầu; trường hợp bên nhận thầu là nhà thầu liên danh, thì các bên phải căncứ vào các quy định của hợp đồng đã ký với bên giao thầu (bao gồm cả thỏa thuậnliên danh kèm theo hợp đồng) về phân chia trách nhiệm của các thành viên trongliên danh để xác định người ký các hồ sơ này cho phù hợp; việc quản lý, sử dụnghóa đơn tài chính thực hiện theo các quy định của Bộ Tài chính.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 căn cứ ý kiến trêntổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh