TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/TANDTC-KHXX
V/v rà soát, lựa chọn các bản án, quyết định của Tòa án làm án lệ

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Tòa án quân sự trung ương;
- Các Tòa hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, Ban thư ký và các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Tòa án quân sự quân khu và tương đương.

 

Ngày 24-11-2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật tổ chức Tòa ánnhân dân. Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Tổ chức Tòa án nhân dânthì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ “Lựa chọn quyếtđịnh giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, bản án,quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực của các Tòa án, tổng kếtphát triển phát triển thành án lệ và công bố án lệ để các Tòa án nghiên cứu, ápdụng trong xét xử”.

Theo ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Chánh án Tòa ánnhân dân tối cao thì Tòa án nhân dân tối cao phải xây dựng Tập án lệ đầu tiêntrình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua trước tháng 9-2015để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 -13/9/2015).

Để bảo đảm tiến độ đề ra, Tòa án nhân dân tối caoyêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án quân sự trung ương tổ chức rà soát, lựachọn các bản án, quyết định của Tòa án quân sự trung ương; các đồng chí Chánhtòa các Tòa hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, Trưởng ban Ban thưký Tòa án nhân dân tối cao tổ chức rà soát, lựa chọn các quyết định giám đốcthẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Chánh tòa các Tòa phúcthẩm Tòa án nhân dân tối cao tổ chức rà soát, lựa chọn các bản án, quyết địnhcủa Tòa mình; các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương, Tòa án quân sự quân khu và tương đương tổ chức rà soát, lựa chọncác bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án mình đáp ứng cáctiêu chí sau đây và gửi về Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao trướcngày 25-4-2015 (gửi kèm theo file word các bản án, quyết định đượclựa chọn vào email: dangbaohan2012@gmail.com):

1. Có tính chuẩn mực;

2. Có nội dung lập luận, làm rõ những quy định của phápluật chưa rõ ràng còn có cách hiểu khác nhau hoặc có nội dung đánh giá nhữngsai lầm nghiêm trọng về việc áp dụng pháp luật;

3. Chỉ ra việc áp dụng thống nhất pháp luật vàđường lối xử lý đối với vụ việc cụ thể.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồngchí nhận được Công văn này triển khai quán triệt và thực hiện theo đúng yêucầu, tiến độ đề ra.

(Trường hợp cần có sự trao đổi thêm, xin liên hệĐ/c Lê Thế Phúc, Phó Trưởng phòng Viện khoa học xét xử TANDTC - điện thoại:04.39369327; 0983338068 hoặc Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, Thẩm tra viên Viện khoahọc xét xử TANDTC - điện thoại: 04.38258934; 0944898890).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các đ/c PCA TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT (TANDTC, VKHXX).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Sơn