TÒA ÁN NHÂN DÂN
T
I CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/TANDTC-KHXX
V/v thi hành pháp luật trọng tài thương mại

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Tòa phúc thẩm, Tòa kinh tế và các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

 

Ngày 17-06-2010, Quốc hội khóaXII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Trọng tài thương mại, cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2011. Triển khai thi hành Luật Trọng tàithương mại, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/03/2014 về việc hướng dẫn thi hành một số quy định LuậtTrọng tài thương mại. Để thực hiện đúng các quy định của Luật trọng tài thươngmại, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương, các Tòa chuyên trách, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tốicao thực hiện đúng một số vấn đề sau đây:

1. Khi thụ lý, giải quyết các yêu cầu liên quan đếnhoạt động của Trọng tài thương mại về chỉ định Trọng tài viên để thành lập Hộiđồng trọng tài vụ việc; thay đổi Trọng tài viên của Hội đồng trọng tài vụ việc;yêu cầu giải quyết khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọngtài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hộiđồng trọng tài; yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ; yêu cầu Tòa án áp dụng biện phápkhẩn cấp tạm thời; triệu tập người làm chứng; yêu cầu hủy phán quyết trọng tài,đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc thì phải được Tòa án xem xét và quyết địnhtheo đúng các quy định của Luật Trọng tài thương mại, Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTPngày 20/03/2014 về việc hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tàithương mại và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều71 Luật Trọng tài thương mại và Công văn số 810/UBTVQH13-TP ngày 26-12-2014củaỦy ban thường vụ Quốc hội, đối vớicác yêu cầu hủy phán quyết trọng tài đã được Tòa án thụ lý, giải quyết theo quyđịnh tại các điều 68, 69, 70 và 71 Luật Trọng tài thương mạithì Tòa án có quyền ra quyết định hủy hoặc không hủy phán quyết trọng tài. Quyếtđịnh của Tòa án hủy hoặc không hủy phánquyết trọng tài là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành và không bị khángnghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Do vậy, khi xem xét, giải quyết loạiyêu cầu này các Tòa án cần thận trọng, xem xét khách quan toàn diện các tài liệu,chứng cứ, các vấn đề khác của vụ việc và căn cứ vào pháp luật hiện hành để cóquyết định chính xác, từ đó góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người,quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước,quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cánhân.

3. Trường Cán bộ Tòa án, Tòa Kinh tế, Viện khoa họcxét xử Tòa án nhân dân tối cao thường xuyên tổng kết những vướng mắc, bất cậpphát sinh trong quá trình thi hành Luật Trọng tài thương mại, Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTPngày 20/03/2014 về việc hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thươngmại để báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành văn bản giải thích hướngdẫn kịp thời hoặc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán, cán bộcác Tòa án.

4. Trong quá trình áp dụng các quy định của Luật Trọngtài thương mại, Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/03/2014 về việc hướng dẫnthi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại nếu có vấn đề vướng mắc cầnđược giải thích, hướng dẫn thì phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (thông quaViện khoa học xét xử) để Tòa án nhân dân tối caophốihợp với các cơ quan hữu quan xây dựng và ban hành văn bản quy phạm phápluật giải thích, hướng dẫn.

Sau khi nhận được Công văn này, các đồng chí Chánhán Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các đồng chí Chánhtòa Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tối cao, các đồng chí Thủ trưởng các đơn vịtrực thuộc Tòa án nhân dân tối cao cần tổ chức quán triệt ngay cho các Thẩmphán, cán bộ trong đơn vị mình để việc thi hành Luật Trọng tài thương mại đượcthực hiện đúng và thống nhất.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử của TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VP, Viện KHXX (TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Sơn