BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/TCHQ-GSQL
V/v: thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 3230/HQQN-GSQL ngày 12/12/2014của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan đốivới hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Đối với lô hàng gửi kho ngoại quan phải kiểm trathực tế:

- Trước khi đưa hàng vào, đưa ra kho ngoại quan,Chi cục trưởng quản lý kho ngoại quan quyết định hình thức, mức độ kiểm tra thựctế hàng hóa đối với trường hợp hàng hóa phải kiểm tra thực tế.

Việc ghi kết quả kiểm tra được thực hiện Phiếu ghikết quả kiểm tra (mẫu HQ/2012/PGKQKT) theo hướng dẫn tại Thông tư số15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính.

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ cửakhẩu nhập đến kho ngoại quan; từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất (thực hiệnkhai báo vận chuyển độc lập), đề nghị thực hiện theo quy định tại Thông tư22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính

2. Về việc thanh khoản hợp đồng thuê kho ngoạiquan:

Theo hướng dẫn tại điểm e.1 mục 3 PhầnII công văn số 14397/BTC-TCHQ ngày10/10/2014 của Bộ Tài chính thì chủ kho ngoại quan tự chịu trách nhiệm theodõi, thanh khoản hợp đồng thuê kho ngoại quan và không phải thông báo cho cơquan hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh QuảngNinh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh