BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14433/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố.

Thời gian qua,Tổng cục Hải quan nhận được một số báo cáo vướng mắc của hải quan địa phương và doanh nghiệp phản ánh việc một số đơn vị hải quan không thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan theo điểm 3 mục IIcông văn số 14397/BTC-TCHQ ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Về việc này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Hướng dẫn tại điểm 3 mục II công văn số14397/BTC-TCHQ nêu trên thay thế quy định tại khoản 2 Điều 30 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn trước đó. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn 14397/BTC-TCHQ dẫn trên.

Trường hợp doanhnghiệp đề nghị khai hải quan trên tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan theo mẫu ban hành kèm Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì thủ tục hải quan thực hiện theo Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện. Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Bình Dương (thay trả lời);
- Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên (Đ/c: SN07, khu B, tổ 10, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội) (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh