BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 609/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2007 

 Kính gửi:  Cục thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 312/CT/TH-DT ngày 13/12/2006 của Cục thuế thành phố Cần Thơ về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 7 Mục V Danh mục A Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: "Tư vấn pháp luật, tư vấn đầu tư, quản lý kinh doanh, dịch vụ tư vấn về khoa học kỹ thuật, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ".

Căn cứ vào quy định trên thì hoạt động sau đây không thuộc điểm 7 Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên:

- Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công công trình thủy lợi.

- Thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán các công trình xây dựng thủy lợi.

- Lập và thẩm định hồ sơ mời thầu, đấu thầu.

- Tư vấn khảo sát, thiết kế và lập dự toán các công trình xây dựng thủy lợi.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu