B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5182/TCT-CS
V/v giảm tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Trả lời Công văn số 1365/CT-THNVDT ngày 11/8/2014 của CụcThuế tỉnh Bến Tre về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư được giaođất trước ngày 1/7/2014, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 5, Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:“5. Khôngáp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với dựán đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.”

- Tại khoản 5, Điều 10 Nghị định số45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụngđất quy định:2. Tổ chức kinh tế, hộgia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thôngqua đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theocông thức sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp

=

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất

x

Diên tích đất phải nộp tiền sử dụng đất

-

Tiền sử dụng đất được giảm theo quy định tại Điều 12 Nghị định này (nếu có)

-

Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có)

Trong đó:

a) Diện tích đất phảinộp tiền sử dụng đất là diện tích đất có thu tiền sử dụng đấtghi trên quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Giá đất tính thu tiền sử dụng đất đượcxác định theoquy định tại điểm b, điểm c Khoản 3 Điều3 Nghị định này.”

- Tại khoản 2, Điều 19 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:“2. Các trườnghợp phát sinh nghĩa vụ về tiền sử dụng đất kể từ ngày 01/7/2014 được thực hiệntheo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất vàhướng dẫn tại Thông tư này.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Đầutư xây dựng Út Thắng được UBND tỉnh Bến Tre cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày02/6/2014 để thực hiện dự án đầu tư; trong đó quy định được hưởng ưu đãi đầu tưtheo Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủvề thu tiền sử dụng đất, với mức giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp.

Tuy nhiên sau ngày 01/7/2014 (ngày Nghị định số 45/2014/NĐ-CPcó hiệu lực), Công ty đang thực hiện các thủ tục để được nhà nước giao đất và chưa xác định tiền sử dụng đất, thì Côngty không được hưởng giảm 50% tiền sử dụng đấttheo Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp ngày 2/6/2014. Việc xác định tiền sử dụng đấtcủa dự án được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT, QLCS, CST;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ