BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3016 /BXD-KTXD
V/v thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựngtỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng nhậnđược văn bản số 1012/SXD-KTKT ngày 03/10/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đềnghị hướng dẫn về thời gian điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán,quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồngđã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từngthời kỳ.

Tại khoản 1, Điều 14, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã quyđịnh:“Thời gian thựchiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi cácbênhoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng và phải phù hợp với tiến độ thực hiện của dựán.”Như vậy, đối với hợp đồng thi công xâydựng công trình, thì thời gian thựchiện hợpđồng bao gồmcả thời gian để nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định của hợp đồng. Dođó, việc các bên ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng công trình sauthời điểm hoàn thành công trình, nhưng vẫn trong thời gian thực hiện hợp đồng nhưSở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp nêu tại văn bản số 1012/SXD-KTKT là chấp nhận được. Lưuý: việc điều chỉnh hợp đồng phải thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP.

Sở Xây dựng tỉnh ĐồngTháp căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD.
T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh