BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3017 /BXD-KTXD
V/v quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 3, dự án quản lý và xử lý chất thải rắn Hải Phòng

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty CP công trình vàthương mại giao thông vận tải

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số362/CV-XD ngày 04/11/2014 của Công ty cổ phần công trình và thương mại giaothông vận tải đề nghị hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựnggói thầu số 3, dự án quản lý và xử lý chất thải rắn Hải Phòng. Sau khi xem xét,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc quản lý và thực hiện hợp đồngxây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp vớiquy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số362/CV-XD hợp đồng thi công xây dựng số 03/HĐ-DACTR được ký kết ngày30/12/2003 giữa Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hải Phòng và liên danh nhàthầu Công ty cơ khí công trình (nay là Nhà máy cơ khí công trình) và Công tycông trình thương mại giao thông vận tải (nay là Công ty cổ phần công trìnhcông trình và thương mại giao thông vận tải). Tuy nhiên, quá trình triển khaithực hiện hợp đồng do không giải phóng được mặt bằng và thành phố Hải Phòng điềuchỉnh lại quy hoạch do ảnh hưởng của dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng,nên phải tạm dừng thực hiện hợp đồng. Việc tạm dừng thực hiện hợp đồng là dokhách quan và điều chỉnh quy hoạch của thành phố Hải Phòng, không phải do lỗicủa nhà thầu gây nên. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng khu đất đã xong,thiết kế cũng đã được điều chỉnh lại cho phù hợp với quy hoạch mới, kinh phícho gói thầu đã được bố trí; năng lực của nhà thầu tại thời điểm hiện tại vẫnhoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Do đó, việc để nhà thầu tiếp tụcthực hiện hợp đồng thi công xây dựng số 03/HĐ-DACTR là phù hợp. Trên cơ sởthiết kế điều chỉnh và nội dung hợp đồng đã ký, các bên tham gia hợp đồng xemxét điều chỉnh lại giá hợp đồng cho phù hợp với mặt bằng giá thị trường tạithời điểm tiếp tục thực hiện hợp đồng này.

Công ty cổ phần công trình và thươngmại giao thông vận tải căn cứ ý kiến trên làm việc với Chủ đầu tư để được tiếnhành tiếp thực hiện hợp đồng và điều chỉnh lại giá hợp đồng cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Các Sở: XD, KH&ĐT TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, Vụ KTXD.T06.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh