BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2904/BXD-KTXD
V/v chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu số 8.1 - Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014

 

Kínhgửi: Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 2653/VEC-TĐ ngày 23/7/2014 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốcViệt Nam về việc cho ý kiến áp dụng chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu8.1 - Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. trên cơ sở thôngbáo chỉ số giá nhân công xây dựng do Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng cungcấp. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp và cơ sở tínhtoán chỉ số giá nhân công xây dựng:

- Việc xác định chỉ số giá nhâncông xây dựng cho gói thầu số 8.1 - Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình do Viện Kinh tế xây dựng thông báo tại văn bản số 1620/VKT-GXD ngày21/11/2013 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào đểtính toán các chỉ số giá nhân công xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tưsố 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng;

- Các chỉ số giá nhân công xâydựng tính toán phù hợp với sự biến động giá nhân công trên thị trường xây dựngtại khu vực của gói thầu.

2. Các chỉ số giá nhân công xâydựng nêu tại phụ lục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giáhợp đồng (phần nội tệ) của gói thầu số 8.1 - Dự án đầu tư xây dựng đường caotốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Tổng Công ty Đầu tư phát triểnđường cao tốc Việt Nam căn cứ ý kiến trên để quyết định việc áp dụng chỉ số giánhân công xây dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiệncụ thể của gói thầu, phù hợp với quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện Kinh tế xây dựng;
- Lưu: VT, KTXD (Nh6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

PHỤ LỤC

(Kèmtheo công văn số ……../BXD-KTXD ngày… tháng 11 năm 2014 của Bộ Xây dựng)

CHỈSỐ GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
GÓI THẦU SỐ 8.1 - DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ - NINH BÌNH

Thời điểm gốc: tháng 7/2010= 100%

Thời điểm tính chỉ số giá nhân công

Chỉ số giá nhân công

Năm

Tháng

Huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội)

TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam)

Huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam)

Huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam)

Huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định)

2011

Tháng 7

129,63

129,63

143,84

 

 

Tháng 8

129,63

129,63

143,84

 

 

Tháng 9

129,63

129,63

143,84

 

 

Tháng 10

219,75

191,36

212,33

 

 

Tháng 11

219,75

191,36

212,33

 

 

Tháng 12

219,75

191,36

212,33

 

 

2012

Tháng 4

 

191,36

212,33

191,78

 

Tháng 5

 

191,36

212,33

191,78

191,78

Tháng 6

 

191,36

212,33

191,78

191,78