BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 806/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2011
 
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/CV2010-IM ngày 20/12/2010 của Công ty TNHH Image & Design Việt Nam hỏi về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại công văn số 03/CV2010-IM Công ty TNHH Image & Design Việt Nam có trình bày: ngày 11/04/2007 Đoàn Kiểm tra Cục thuế tỉnh Bình Dương xác định mức ưu đãi thuế TNDN của Công ty: thuế suất 20%; miễn thuế TNDN 2 năm, giảm 50% thuế TNDN 2 năm tiếp theo kể từ năm 2005. Ngày 15/12/2010, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 12350/CT-TT&HT xác định lại thuế suất thuế TNDN của Công ty là 28%.
Do tại công văn số 03/CV2010-IM ngày 20/12/2010, Công ty không trình bày cụ thể về điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN của Công ty, điều kiện thực tế Công ty đáp ứng, cơ sở để Đoàn kiểm tra Cục thuế tỉnh Bình Dương xác định mức ưu đãi thuế TNDN là miễn 2 năm, giảm 2 năm từ năm 2005, thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 20% và Công ty không gửi đầy đủ tài liệu kèm theo như nêu tại công văn số 03/CV2010-IM nên Tổng cục Thuế không có đủ cơ sở để trả lời chính xác mức ưu đãi thuế TNDN mà Công ty được hưởng.
Đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương xác định rõ điều kiện thực tế để hưởng ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH Image & Design Việt Nam và căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật có công văn trả lời doanh nghiệp. Trường hợp vấn đề vướng mắc của Công ty vượt quá thẩm quyền hướng dẫn của Cục thuế thì đề nghị Cục thuế gửi báo cáo và có ý kiến đề xuất giải quyết về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn kịp thời.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT) (2b);
- Công ty TNHH Image & Design Việt Nam;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG