BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2510/BXD-KTXD
V/v chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu số 10.3C – Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: TổngCông ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2653/VEC-TĐngày 23/7/2014 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vềviệc cho ý kiến áp dụng chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu 10.3C – Dựán đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. trên cơ sở thông báo chỉsố giá nhân công xây dựng do Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng cung cấp. Saukhi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giánhân công xây dựng:

- Việc xác định chỉ số giá nhân công xây dựngcho gói thầu số 10.3C – Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bìnhdo Viện Kinh tế xây dựng thông báo tại văn bản số 1068/VKT-GXD ngày 10/10/2012có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầutư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán cácchỉ số giá nhân công xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXDngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng;

- Các chỉ số giá nhân công xây dựng tính toánphù hợp với sự biến động giá nhân công trên thị trường xây dựng tại khu vực củagói thầu.

2. Các chỉ số giá nhân công xây dựng nêu tại phụlục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phầnnội tệ) của gói thầu số 10.3C – Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ -Ninh Bình.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốcViệt Nam căn cứ ý kiến trên để quyết định việc áp dụng chỉ số giá nhân công xâydựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của góithầu, phù hợp với quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Viện Kinh tế xây dựng;
- Lưu: VT, KTXD (Nh6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo côngvăn số: 2510/BXD-KTXD ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ NHÂNCÔNG XÂY DỰNG

GÓI THẦU SỐ 10.3C- DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ - NINH BÌNH

Thời điểm gốc: tháng 9/2010.

STT

Thời điểm tính chỉ số giá nhân công

Chỉ số giá nhân công

(%)

1

Tháng 9/2011

143,84

2

Tháng 11/2011

212,33

3

Tháng 12/2011

212,33

4

Tháng 02/2012

212,33

5

Tháng 4/2012

212,33

6

Tháng 5/2012

212,33

7

Tháng 7/2012

212,33