BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2429/BXD-KTXD
V/v quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý các dự án ĐTXD - Tổngcục Dự trữ Nhà nước

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 39/CV-BQLCDA ngày 19/9/2014của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề nghịhướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng cóý kiến như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dunghợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứngvới từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số 39/CV-BQLCDA gói thầu số 1 - Xâylắp Nhà làm việc chính và các hạng mục phụ trợ, Dự án đầu tư xây dựng mới Nhàvăn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên được thực hiện theo hìnhthức hợp đồng theo đơn giá cố định. Tuy nhiên, quá thi công nhà làm việc chính,nhà thầu phải tạm dừng thực hiện các công việc thuộc hạng mục này do yêu cầuđiều chỉnh thiết kế của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư. Vì vậy, việc điềuchỉnh lại các đơn giá cố định trong hợp đồng bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnhthiết kế là cần thiết. Khi điều chỉnh đơn giá, hình thức giá hợp đồng theo đơngiá cố định không thay đổi, nhưng đơn giá của những khối lượng chưa thực hiệnthuộc hạng mục nhà làm việc chính cần thiết phải điều chỉnh lại theo đơn giá cốđịnh mới phù hợp với thời điểm hạng mục này tiếp tục được thi công và các thỏathuận trong hợp đồng.

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng - Tổng cục Dự trữ Nhànước căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD.T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh