BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2264/BXD-KTXD
V/v quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi:

Ban quản lý các dự án công trình kiến trúc - Viễn thông Hà Nội - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 325/VNPT-HNi-BQLDAKTngày 20/8/2014 và văn bản bổ sung, làm rõ số 341//VNPT-HNi-BQLDAKT ngày 05/9/2014của Ban quản lý các dự án công trình kiến trúc - Viễn thông Hà Nội - Tập đoànBưu chính Viễn thông Việt Nam đề nghị hướng dẫn về hợp đồng xây dựng. Sau khixem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 325/VNPT-HNi-BQLDAKT góithầu xây lắp “Mạng cáp truyền hình, hệ thống cáp cấu trúc tòa nhà và hệ thốngcamera” thuộc dự án Tòa nhà văn phòng làm việc 5 tầng đã được tổ chức đấu thầurộng rãi, phê duyệt kết quả trúng thầu và đã thực hiện việc đàm phán thươngthảo hợp đồng. Tuy nhiên, do thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữuNhà nước và phải thực hiện ký lại hợp đồng thuê đất với UBND thành phố Hà Nộidẫn đến thời gian khởi công bị kéo dài. Thêm vào đó, thực hiện Nghị quyết số11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trungkiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, dự án đã đượcrà soát, điều chỉnh giảm quy mô đầu tư. Vì vậy, việc đề nghị của Ban quản lýcác dự án công trình kiến trúc như nêu tại văn bản số 325/VNPT-HNi-BQLDAKT vàvăn bản số 341//VNPT-HNi-BQLDAKT là chấp nhận được, nhưng phải bảo đảm hiệu quảđầu tư của dự án.

Ban quản lý các dự án công trình kiến trúc - Viễnthông Hà Nội - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam căn cứ ý kiến trên đểthực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh