THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 555/TTg-KTTH
V/v xử lý trường hợp đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ đã tạm nhập khẩu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trước ngày 01/11/2013

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạiCông văn số 4056/BTC-TCHQ ngày 01 tháng 4 năm 2014 về việc xử lý trường hợp đốitượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam đã tạm nhập khẩu xe ô tô,xe hai bánh gắn máy trước ngày có hiệu lực thi hành của Quyết định số53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạmnhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánhgắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Đối tượng được hưởng quyền ưuđãi, miễn trừ đã tạm nhập khẩu xe ô tô là xe đã qua sử dụng trước ngày 01 tháng11 năm 2013 được chuyển nhượng xe này cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trongtrường hợp năm sản xuất của xe quá 5 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểmchuyển nhượng.

2. Đối tượng được hưởng quyền ưuđãi, miễn trừ đã tạm nhập khẩu xe hai bánh gắn máy (gồm cả xe khi tạm nhập khẩulà xe chưa qua sử dụng và xe đã qua sử dụng) trước ngày 01 tháng 11 năm 2013được chuyển nhượng xe này cho các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừtại Việt Nam.

3. Việc xử lý các xe ô tô, xe haibánh gắn máy sau khi được chuyển nhượng tại Điểm 1 và 2 nêu trên thực hiện theođúng quy định của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg.

4. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHQT, PL, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải