BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2451/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v: Báo cáo số liệu để phục vụ triển khai Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em nămtuổi giai đoạn 2010-2015; Để chuẩn bị triển khai Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạođề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thựchiện một số nội dung sau:

I. Rà soát, tổng hợp số liệu về cơsở vật chất (Theo biểu mẫu số 1 kèm theo).

1. Tổng hợp số lớp mẫu giáo 5 tuổi năm học 2009-2010và dự kiến năm học 2010-2011.

2. Nhu cầu phòng học cho mẫu giáo 5 tuổi năm học2010-2011 với mục tiêu xây dựng đủ phòng học cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi (Kể cảở các xã vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, bảo đảm tấtcả các xã khó khăn và các vùng dân tộc đều có trường với quy mô ít nhất 3 lớp ởtrung tâm và các điểm lớp lẻ có phòng học được xây dựng kiên cố theo hướngchuẩn hóa).

Trong đó:

- Số phòng học trong danh mục của Đề án Kiên cố hóatrường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 (gồm số phòng: đãđược hoàn thành xây dựng, có kế hoạch đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2008-2012và chưa được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2008-2012).

- Số phòng nhu cầu xây dựng bổ sung mới (ngoài nguồnĐề án Kiên cố hóa).

- Nhu cầu diện tích các khối phòng chức năng theotiêu chuẩn quy định tại Điều lệ trường mầm non. Rà soát thực tế để phân nhómcác phòng chức năng, bao gồm:

+ Nhóm 1: Phòng làm việc của trường, khu vệ sinh, nhàcông vụ...

+ Nhóm 2: Các phòng chức năng đặc thù (phòng âm nhạc,phòng rèn luyện thể chất...)

3. Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng các công trình xâydựng mới.

4. Đối với các địa phương có huyện khó khăn trongdanh mục tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chươngtrình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và 24 huyệnmiền núi của 6 tỉnh giáp Tây Nguyên: Xây dựng tại mỗi huyện 1 trường mầm nonđạt chuẩn quốc gia theo mức độ I, làm mô hình và là nơi tập huấn, trao đổi kinhnghiệm về chuyên môn nghiệp vụ cho giáo dục mầm non miền núi khó khăn. Đề nghịđề xuất trường, địa điểm xây dựng (đảm bảo có mặt bằng và đủ diện tích đất đểxây dựng), phương án thực hiện trên cơ sở rà soát cụ thể:

- Sửa chữa, nâng cấp (đối với những huyện đã cótrường mầm non nhưng trường chưa đạt chuẩn).

- Xây dựng mới (đối với những huyện chưa có trườngmầm non phải quy hoạch xây dựng mới).

- Nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng.

II. Rà soỏt, tổng hợp số liệu về nhucầu kinh phí mua sắm thiết bị, đồ chơi cho lớp mẫu giỏo 5 tuổi (Theo biểu mẫusố 2 kốm theo):

- Tổng hợp số lớp mẫu giáo 5 tuổi năm học 2010-2011.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí dự kiến mua sắm thiết bị,đồ chơi cho lớp mẫu giáo 5 tuổi trong năm học 2010-2011, trong đú:

+ Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia gíao dục vàđào tạo;

+ Kinh phí chi thường xuyên;

+ Kinh phí khác.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phốbáo cáo đầy đủ, chính xác theo đúng biểu mẫu (kèm theo) và gửi về Bộ Giáo dụcvà Đào tạo trước ngày 15/05/2010:

- Bằng fax theo số 043.8693942 và qua email theo địachỉ natuan@moet.gov.vn (chuyển trước);

- Bằng đường công văn, theo địa chỉ: Cục Cơ sở vậtchất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại CồViệt, Hà Nội.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN