VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1317/VPCP-NC
V/v tổ chức họp mặt tết Chôl Chnăm Thmây năm 2014

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

Kínhgửi: Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉđạo Tây Nam Bộ tại văn bản số 32-TTr/BCĐTNB ngày 12 tháng 02 năm 2014 về việcxin chủ trương tổ chức họp mặt nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây năm 2014, Phó Thủtướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý tổ chức buổi họp mặt nhândịp tết Chôl Chnăm Thmây năm 2014 theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo TâyNam Bộ tại văn bản nêu trên. Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, phốihợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức buổi gặp mặt có nội dungthiết thực, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, và các cơ quan, địa phương liên quan biết, thựchiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: V.III, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NC (3), Qg.24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng