ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2002

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới

________________________

Ngày 19/3/2002 Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 10/2002/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp trong thời gian tới. Để tổ chức thực hiện tốt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh, là những nhiệm vụ rất quan trọng của các cơ quan tư pháp trong thời gian tới. Đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp phải tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, tận tuỵ với công việc, tinh thần trách nhiệm cao, kiên quyết phòng và chống các vi phạm tội phạm. Thực hiện tốt các hoạt động phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tư pháp, đáp ứng hoàn thành mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các ngành khối nội chính, các sở ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1- Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của ngành mình phối hợp chặt chẽ kịp thời với Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân trong thực hiện tố tụng theo luật định. Triển khai tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, hạn chế áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can trong một số loại tội phạm. Có kế hoạch bổ sung trang bị phương tiện để cải tạo, nâng cấp các nhà tạm giữ, trại tạm giam. Tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động cải tạo phạm nhân; đổi mới công tác giam giữ cải tạo; tăng cường các biện pháp giáo dục để phạm nhân có điều kiện tái hoà nhập cộng đồng sau khi mãn hạn cải tạo. Tích cực tham gia xây dựng dự thảo pháp lệnh điều tra hình sự, tiến hành sắp xếp, củng cố các cơ quan điều tra và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an.

+ Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; có biện pháp tích cực để kịp thời phát hiện, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các vụ việc oan, sai, các vụ trốn khỏi nơi giam giữ, nhằm xử lý nghiêm các sai phạm và hạn chế thấp nhất các vụ việc xảy ra.

+ Rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp trong lực lượng công an, đặc biệt chú ý đội ngũ điều tra viên và Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơ quan điều tra; bố trí những cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực tổ chức, chỉ huy, nắm vững pháp luật, giỏi về nghiệp vụ điều tra. Đánh giá trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ để có phương hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng thích hợp- Đối với trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, trình độ năng lực hạn chế hoặc có biểu hiện sai phạm thì giải quyết phù hợp với các quy định chung.

+ Chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, sở Tư pháp sở Văn hoá thông tin và các cơ quan hữu quan khác chỉ đạo các huyện thị xã; xã, phường, thị trấn xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống vi phạm tội phạm ngay tại thôn xóm, khu phố, cụm dân cư. Đề xuất hình thức khen thưởng hoặc hình thức kỷ luật kịp thời để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và giáo dục chung. Có biện pháp cụ thể bảo vệ những người có công phát hiện, tố giác tội phạm, giúp đỡ cơ quan công an bắt giữ kẻ phạm tội.

2- Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động tham mưu giúp uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các chương trình đề án theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và các cơ quan Nhà nước cấp trên về kiện toàn, củng cố hệ thống các cơ quan tư pháp từ tỉnh đến cơ sở. Xây dựng củng cố và nâng cao vai trò của các tổ chức pháp chế sở, ngành và doanh nghiệp; thực hiện việc rà soát chất lượng đội ngũ này. Từng bước khắc phục tình trạng cán bộ tư pháp yếu về năng lực, trình độ, thiếu về số lượng. Kiện toàn tổ chức và tăng cường năng lực cho hoạt động của các cơ quan bổ trợ tư pháp, từng bước xây dựng và triển khai hoạt động bán đấu giá tài sản, trọng tài, thống kê tư pháp, chuyển hoạt động của cơ quan công chứng sang dịch vụ hành chính công...

+ Xây dựng giải pháp đồng bộ đảm bảo thi hành nghiêm chỉnh chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp. Thông qua việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn kịp thời tháo gỡ vướng mắc về công tác thi hành án dân sự. Các khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phải được giải quyết kịp thời dứt điểm ngay khi mới phát sinh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cả về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện. Hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật cần đa dạng, phong phú, sinh động, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; nội dung được chuyển tải cần dễ hiểu, dễ nhớ, có gắn với các tình huống cụ thể, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg và Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg, ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

+ Chỉ đạo thực hiện và hướng dẫn theo thẩm quyền công tác thẩm định, rà soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại các cấp, các ngành, tổ chức lấy ý kiến tham gia các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Tổ chức việc rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh theo định kỳ đảm bảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung đúng đắn sát hợp với tình hình kinh tế- xã hội, đúng pháp luật và có tính khả thi cao.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng các chức danh tư pháp nhằm từng bước chuẩn hoá các chức danh đó theo quy định. Tham gia nghiên cứu khoa học pháp lý, khảo sát đánh giá hiệu quả đào tạo và sử dụng cán bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển giao công tác quản lý Toà án nhân dân địa phương theo quy định của Luật và chỉ đạo của Bộ tư pháp

3- Các sở ngành Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính vật giá, Giáo dục và đào tạo, sở Văn hoá thông tin, các cơ quan hữu quan và cơ quan thông tin báo chí cần chủ động triển khai, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ được giao thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách theo nội dung Chỉ thị số 10/2002/CT-TTg ngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của ngành dọc Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 của Bộ chính trị. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tích cực tham gia vào việc phát hiện vi phạm, phòng chống tội phạm; kịp thời biểu dương người tốt trong các hoạt động tư pháp, nhất là những cá nhân, tổ chức dũng cảm đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ công lý, phê phán hành vi tiêu cực.

4- UBND các cấp bảo đảm các điều kiện để HĐND cùng cấp tăng cường sự giám sát đối với công tác tư pháp, tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bắt, tạm giữ, tạm giam, truy tố, xét xử và thi hành án, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tư pháp.

+ Nâng cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan tư pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tư pháp tại địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là các công việc trọng tâm về công tác tư pháp theo Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 10/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tăng cường tổ chức, chỉ đạo thống nhất công tác thi hành án ở địa phương, bảo đảm các điều kiện cần thiết để các quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật phải được tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh.

+ Chỉ đạo sát sao và đầu tư thoả đáng cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao vai trò của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, huy động các cơ quan, tổ chức và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tham gia vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng và chống tội phạm. Tăng cường và củng cố hệ thống tổ chức hoà giải ở cơ sở; có sơ kết, tổng kết công tác này để đúc rút các bài học kinh nghiệm, phát huy và nhân rộng các hình thức hoà giải thích hợp, hiệu quả cao.

5- Các sở, ngành, UBND các cấp cần chủ động nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm sát, Toà án, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức ở địa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã khẩn trương, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này. Giao sở Tư pháp trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, đề xuất giải pháp thực hiện, định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh để xử lý kịp thời.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Phách