BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUỐI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1925/CB-NM
V/v thủ tục hải quan đưa hàng về kho bảo quản

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

Kínhgửi: Chi cục Hải quan cửa khẩu Ga Quốc Tế Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Ngày 18 tháng 11 năm 2013, Cục Chếbiến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối nhận được văn bản số 258/VSC-CVngày 15/11/2013 của Công ty Cổ phần VISACO về việc đề nghị được đưa hàng hóamuối nhập khẩu về kho bảo quản tại kho công ty ở Khu C, Khu Công nghiệp Lễ Môn,TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Về việc này, Cục chế biến, Thương mại nông lâmthủy sản và nghề muối (sau đây viết tắt là Cục Chế biến) có ý kiến như sau:

Thực hiện theo quy định tại Thôngtư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu, Công ty Cổ phần VISACO cóđăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu số 259/VSC ngày 15/11/2013 đối vớilô hàng muối tinh khiết có mã HS 2501004920, số lượng 420 tấn nhập khẩu từTrung Quốc, cửa khẩu nhập ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng - Lạng Sơn. Cục Chếbiến đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu lô hàng trêncủa Công ty tại văn bản số 1924/CB-NM ngày 18/11/2013 theo đúng quy định. Ngày17/11/2013, 07 toa tàu có số hiệu: 3404306, 3411673, 3420770, 3428987, 3429307,3500405, 3819429, vận chuyển 420 tấn muối tinh khiết của Công ty Cổ phần VISACOđã về đến cửa khẩu ga Đồng Đăng và hiện nay Công ty đang chờ làm thủ tục hảiquan.

Theo qui định tại Thông tư128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu, có hiệu lực ngày 01/11/2013, đến nay một số doanh nghiệpnhập khẩu muối đã có văn bản gửi về Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Bộ Nôngnghiệp và PTNT phản ánh vướng mắc về thủ tục lấy mẫu (Điều 17) và đưa hàng vềkho bảo quản (Điều 27). Cục Chế biến đã có văn bản số 1819/CB-NM ngày04/11/2013 gửi Cục Giám sát quản lý về hải quan đề nghị phối hợp và hướng dẫncụ thể về thủ tục lấy mẫu và đưa hàng về kho bảo quản. Ngày 07/11/2013, Bộ Tàichính đã có văn bản số 15269/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư128/2013/TT-BTC.

Thực hiện các qui định về thủ tụchải quan và kiểm tra chất lượng muối, Cục Chế biến đề nghị cơ quan hải quan xemxét như sau:

1. Cho phép Công ty Cổ phần VISACOđưa muối nhập khẩu về kho bảo quản trên cơ sở đề nghị và cam kết của Công tytại văn bản số 258/VSC-CV ngày 15/11/2013 của Công ty Cổ phần VISACO về việc đềnghị được đưa hàng hóa muối nhập khẩu về kho bảo quản tại kho công ty ở Khu C,Khu Công nghiệp Lễ Môn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và quy định tại Điều 27Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

2. Công ty Cổ phần VISACO chịutrách nhiệm trước pháp luật về việc bảo quản hàng hóa muối nhập khẩu cho đếnkhi có Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu đạt yêu cầu và hoàntất thủ tục thông quan cho lô hàng theo quy định hiện hành mới được đưa hàngvào sản xuất, lưu thông trên thị trường.

Rất mong sự phối hợp chặt chẽ củaQuý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để p/h);
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (để p/h);
- Cty CP VISACO;
- Lưu: VP, NM

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
An Văn Khanh