BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUỐI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1913/CB-NM
V/v thủ tục hải quan lấy mẫu và đưa hàng về kho bảo quản

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

Kínhgửi: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ - Hải Phòng

Ngày 14 tháng 11 năm 2013, Cục Chếbiến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối nhận được văn bản số 173/CV-TPLngày 14/11/2013 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Phú Lộc về việclấy mẫu để kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu. Về việc này, Cục Chế biến,Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối (sau đây viết tắt là Cục Chế biến) cóý kiến như sau:

Thực hiện theo quy định tại Thôngtư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu, Công ty TNHH Sản xuất vàThương mại Thiên Phú Lộc đã đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu số166/CV-TPL ngày 01/11/2013 đối với lô hàng muối tinh khiết có mã số HS 2501004920,số lượng 112 tấn nhập khẩu từ Trung Quốc, cửa khẩu nhập cảng Đình Vũ - HảiPhòng. Cục Chế biến đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhậpkhẩu lô hàng trên của Công ty tại văn bản số 1807/CB-NM ngày 04/11/2013 theođúng quy định. Ngày 10/11/2013, tàu 1356S-SITC Hồ Chí Minh vận chuyển 112 tấnmuối tinh khiết của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Phú Lộc đã cậpcảng Đình Vũ và Công ty đã tiến hành làm thủ tục hải quan (Tờ khai số 16974ngày 08/11/2013).

Tuy nhiên, theo Thông tư 128/2013/TT-BTCcủa Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu, có hiệu lực ngày 01/11/2013, đến nay một số doanh nghiệp nhập khẩu muốiđã có văn bản gửi về Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Bộ Nông nghiệp và PTNTphản ánh vướng mắc về thủ tục lấy mẫu (Điều 17) và đưa hàng về kho bảo quản(Điều 27). Cục Chế biến đã có văn bản số 1819/CB-NM ngày 04/11/2013 gửi CụcGiám sát quản lý về hải quan đề nghị phối hợp và hướng dẫn cụ thể về thủ tụclấy mẫu và đưa hàng về kho bảo quản. Ngày 07/11/2013, Bộ Tài chính đã có vănbản số 15269/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC Mặtkhác, theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 17 của Thông tư số 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về lấy mẫu theo quy định của pháp luậtchuyên ngành.

Để thống nhất trong việc thực hiệncác quy định về quản lý chất lượng và hải quan, hiện nay Cục Chế biến đang phốihợp với Bộ Tài chính (Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan), BộCông Thương (Cục Xuất nhập khẩu) xây dựng Thông tư hướng dẫn kiểm tra chấtlượng muối nhập khẩu thay thế Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2011 vàphù hợp với Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Cục Chếbiến đề nghị Cơ quan hải quan cửa khẩu cho phép doanh nghiệp thực hiện lấy mẫuvà đưa hàng về kho bảo quản theo quy định tại Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNTngày 09/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và quy định đưa hàng về bảo quản theohướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 15269/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Giám sát quản lý về Hải quan
- Cục Hải quan Tp. Hải Phòng;
- Cty TNHHSX&TM Thiên Phú Lộc;
- Lưu: VP, NM

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
An Văn Khanh