BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4019/LĐTBXH-KHTC
V/v Thông báo thực hiện các văn bản mới ban hành.

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Các đơn vị, các doanh nghiệp thuộcBộ

Ngày 09/10/2009 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số197/2009/TT-BTC về việc bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 củaBộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cánhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Bộ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện theo hướng dẫntại các văn bản nêu trên. (Các đơn vị lấy văn bản nêu trên từ địa chỉ http/www.molisa.gov.vnmục văn bản pháp luật).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đơn vị phản ảnhvề Bộ để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Chu Quang Cường