VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7108/VPCP-KTN
V/v thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trên địa bàn tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
- Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Xét kiến nghị của Bộ Tài nguyên vàMôi trường tại công văn số 3604/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 9 năm 2009 về việcthực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trên địabàn tỉnh Nam Định, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệpvà tạo việc làm cho các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bịthu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp thuộc Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ -Ninh Bình trên địa bàn tỉnh theo phương án đã được phê duyệt trước ngày 01tháng 10 năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện theo đúng Nghị địnhsố 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý