BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1615/QLLĐNN-QLLĐ
V/v thông báo thực hiện các văn bản mới ban hành   

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

Các Doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

Ngày 29 tháng 4 năm 2009, Thủ tướngChính phủ đã ban hành Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ cáchuyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn2009-2020. Theo đó, người lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài;doanh nghiệp và cơ sở dạy nghề tham gia đề án … được hưởng một số chính sách hỗtrợ của Nhà nước.

Ngày 9/9/2009 Liên Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đềán “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy manh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bềnvững giai đoạn 2009-2020”.

Cục Quản lý lao động ngoài nướcthông báo để các doanh nghiệp biết, thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản nêutrên (các doanh nghiệp có thể lấy văn bản nêu trên từ địa chỉ website: http//www.molisa.gov.vnmục văn bản pháp luật hoặc website: http//www.dolab.gov.vn mục văn bản pháp quyXKLĐ).

Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc, doanh nghiệp phản ảnh về Bộ LĐTBXH (Cục Quản lý lao động ngoài nước)để được hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Hiệp hội XKLĐ Việt Nam;
- Trung tâm OWC;
- Các Ban QLLĐ VN ở nước ngoài;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu VP-QLLĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Công Hải