THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1348/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu Dự án đường bộ nối đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

 

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (công văn số 1125/UBND-KTTH ngày 25tháng 6 năm 2009) và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (công văn số 835/UBND-GTXDngày 24 tháng 6 năm 2009); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số4932/BKH-QLĐT ngày 06 tháng 7 năm 2009) về việc chỉ định thầu Dự án đường bộnối đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng quađịa phận tỉnh Hưng Yên và Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Cho phép thực hiện Dự án thành phần đường bộ nối đường cao tốc Cầu Giẽ - NinhBình với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng qua địa phận tỉnh Hưng Yên và Hà Namđược quản lý, thực hiện như một dự án độc lập trên địa bàn hai Tỉnh, sau khi BộGiao thông vận tải quyết định đầu tư Dự án toàn tuyến như chỉ đạo tại văn bảnsố 5196/VPCP-KTN ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ. Giao Ủy bannhân dân tỉnh Hưng Yên và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư hai Dự ánnày và triển khai thực hiện theo quy định.

2.Đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức chỉ định thầu Dự án thành phần đường bộ nốiđường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng qua địaphận tỉnh Hưng Yên và Hà Nam như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vàỦy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tại các công văn nêu trên. Ủy ban nhân dân hai tỉnhHưng Yên, Hà Nam chịu trách nhiệm phê duyệt quyết định đầu tư Dự án thành phầntrên địa bàn tỉnh mình trước khi chỉ định thầu và thực hiện chỉ định thầu theođúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng,  PTT Hoàng Trung Hải;;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải