VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5196/VPCP-KTN
V/v đầu tư Dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

 

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Hà Nam (công văn số 777/TTr-UBNDngày 13 tháng 5 năm 2009 và số 1269/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2009); ý kiếncác Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4041/BKH-KTĐP&LT ngày 05 tháng 6năm 2009), Giao thông vận tải (công văn số 3774/BGTVT-KHĐT ngày 08 tháng 6 năm2009) và Tài chính (công văn số 9114/BTC-ĐT ngày 25 tháng 6 năm 2009) về việcđầu tư tuyến đường bộ nối đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với đường cao tốcHà Nội – Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Việctriển khai thực hiện đầu tư Dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Cầu Giẽ -Ninh Bình với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thực hiện theo ý kiến chỉ đạotại điểm 2 phần III Thông báo số 168/TB-VPCP ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Vănphòng Chính phủ. Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp Ủy ban nhân dân hai tỉnhHưng Yên và Hà Nam quyết định đầu tư Dự án tuyến đường bộ nêu trên và chỉ đạotriển khai thực hiện.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân haitỉnh Hưng Yên và Hà Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP; TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý