VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5156/VPCP-KTN
V/v thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình trên địa bàn tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

 

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (văn bản số 272/UBND-VP5ngày 16 tháng 6 năm 2009) về những vướng mắc gây ắch tắc trong công tác giảiphóng mặt bằng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hảicó ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tình hình thựchiện giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trên địa bàntỉnh Nam Định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môitrường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Công ty ĐTPT đường cao tốc VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM   
Phạm Văn Phượng