BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4409/TCHQ-KTTT
V/v Hướng dẫn việc xác định trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Estee Lauder Việt Nam
Royal Centre, 235 Nguyễn Văn Cừ - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh

 

Tổngcục Hải quan nhận được công văn ngày 13/7/2009 của Công ty TNHH Estee LauderViệt Nam (EL Việt Nam) về việc hướng dẫn xác định trị giá tính thuế theo trị giágiao dịch. Tiếp theo công văn số 3843/TCHQ-KTTT ngày 30/6/2009, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căncứ quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính,theo đó: Trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu được xác định theo trịgiá giao dịch nếu thỏa mãn đủ các điều kiện theo quy định tại điểm a, điểm b,điểm c, điểm d khoản 1 mục I phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008của Bộ Tài chính kể cả trường hợp người mua và người bán có mối quan hệ đặcbiệt nhưng không ảnh hưởng đến trị giá giao dịch. Việc xác định ảnh hưởng củamối quan hệ đặc biệt đến trị giá giao dịch được thực hiện theo quy định tạiđiểm 3, mục I phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tàichính. Khi Công ty có hàng thực nhập, cơ quan hải quan nơi Công ty làm thủ tụcnhập khẩu hàng hóa sẽ căn cứ hồ sơ và lô hàng thực tế hàng hóa để xác định trịgiá theo hướng dẫn nêu trên.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Estee Lauder Việt Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng