BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------------
Số: 1505/TCHQ-TXNK
V/v: xác định trị giá tính thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2011
 
 
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ.
 
 
Trả lời công văn số 370/HQCT-NV ngày 24/3/2011 của Cục Hải quan Cần Thơ về việc báo cáo kết quả xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe máy Hiệu Maple 125, Model WY125T-30, dung tích 125cc, dạng xe Scooter, xuất xứ Trung Quốc, nhập khẩu theo tờ khai số 03/NK/KD/C54B ngày 10/01/2011; số 23/NK/KD/C54B ngày 23/2/2011. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Qua xem xét báo cáo thì việc giải trình nêu tại công văn nêu 370/HQCT-NV ngày 24/3/2011 của Cục Hải quan Cần Thơ là không phù hợp với dữ liệu hàng tương tự có sẵn trên GTT22 đã được Tổng cục Hải quan nêu tại công văn 1122/TCHQ-TXNK ngày 17/3/2011. Mặt khác cơ sở Cục Hải quan Cần Thơ sử dụng làm căn cứ xác định trị giá tính thuế cho các lô hàng tại 02 tờ khai nêu trên là không hợp lý như chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1412/TCHQ-TXNK ngày 04/4/2011.
Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan Cần Thơ căn cứ nội dung chỉ đạo tại công văn số 1122/TCHQ-TXNK ngày 17/3/2011; số 1412/TCHQ-TXNK ngày 04/4/2011 của Tổng cục Hải quan để xác định trị giá tính thuế cho lô hàng theo đúng quy định tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ; Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008; Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010; Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn về việc xác định trị giá tính thuế của Tổng cục Hải quan. Đồng thời báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 15/4/2011.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Giá (5b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường