BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6399/TCHQ-GSQL
V/v bổ sung C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty TNHH phát triển chăn nuôi Peter Hand Hà Nội

Trả lời công văn số 26PtH/CV ngày 24/11/2003 của Công ty,Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2.a Điều 7 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan thì khi làm thủ tục đăng ký tờ khai hải quan, nếu Công ty chưa có C/O để nộp thì phải có văn bản đề nghị được nộp chậm và thời hạn tối đa là không quá 60 ngày.

Trường hợp cụ thể của Công ty nêu tại công văn dẫn trên là trái với quy định về nộp chạm C/O do vậy cơ quan Hải quan không chấp nhận C/O để làm thủ tục là đúng quy định.

Tổng Cục Hải quan trả lời để Công ty được biết.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hùng