BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔITRƯỜNG

Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chươngtrình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Nghiên cứu khoa học vàphát triển công nghệ thông tin và truyền thông"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ vềnhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số: 82/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 củaThủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Khoa họcvà Công nghệ chủ yếu và Danh mục các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọngđiểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005;

Xét đề nghị của các Ông, Bà Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và côngnghệ công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệtrọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Nghiên cứu khoahọc và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông", Mã số:KC.01 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2:Các Ông, Bà Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và công nghệ công nghiệp, Vụ trưởngVụ Kế hoạch, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

 

PHỤ LỤC

MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC

VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 5 NĂM2001-2005:

"Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thôngtin và truyền thông",

Mã số: KC.01

(Kèm theo Quyết định số: 16/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11tháng 6 năm 2001

của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

a. Mục tiêu:

Xâydựng tiềm lực khoa học và công nghệ làm cơ sở cho tiếp nhận, thích nghi, làmchủ, cải tiến và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.

Pháttriển các công nghệ cơ bản có định hướng nhằm hỗ trợ cho việc nhập, chuyển giaovà phát triển công nghệ trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và truyềnthông.

ng dụng các công nghệ tiên tiếnthuộc các lĩnh vực Công nghệ điện tử thông tin và truyền thông phục vụ pháttriển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

b. Nội dung chủ yếu:

Tiếnhành các nghiên cứu cơ bản làm cơ sở cho công nghệ chế tạo các linh kiện điệntử mới như: Nano- microelectronics (Vi điện tử nano); Nano optoelectronics(Quang điện tử nano); Công nghệ ASIC; Công nghệ thu phát quang và chuyển mạchquang.

Nghiêncứu mở rộng việc sử dụng hệ điều hành LINUX; Xây dựng và sử dụng thử nghiệmrộng rãi các hệ xử lý song song; công nghệ mô phỏng; Bảo đảm an toàn thông tinvà mạng máy tính; Nhận dạng tiếng nói và hình ảnh; Giao diện người - máy đa phươngtiện; Hiện thực ảo và công nghệ 3D; Công nghệ trí thức (AI), CAD, GIS và DVD.

Pháttriển mạng viễn thông trên cơ sở công nghệ IP; Internet thế hệ 2; Công nghệthông tin vệ tinh, các trạm đầu cuối cho vệ tinh VINASAT; Công nghệ phát thanhvà truyền hình số; Thông tin di động thế hệ 3 theo tiêu chuẩn IMT 2000; Tăngtốc độ truy nhập trên cơ sở tích hợp quang điện tử; Phát triển công nghệ phầnmềm./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Chu Tuấn Nhạ