BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

___________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA- THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08/11/1993 của Chính phủ qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa-Thông tin;

Căn cứ Quyết định số 355 /TTG ngày 28/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa Thông tin;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Sửa đổi danh mục 461 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực công bố kèm theo Quyết định số 34/2000/QĐ-BVHTT ngày 20 /12/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin, loại 06 văn bản sau đây ra khỏi danh mục đã công bố hết hiệu lực.

1/ Quyết định số 541 TC/QĐ ngày 13/12/1988 của Bộ Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Báo chí ( số thứ tự 325 trong Danh mục văn bản đã công bố kèm theo quyết định 34/2000/QĐ-BVHTT).

2/ Quyết định số 587 QĐ ngày 15/8/1990 của Bộ Văn hóa -Thông tin - Thể thao - Du lịch về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Đào tạo (số thứ tự 386 trong Danh mục văn bản đã công bố kèm theo quyết định số 34/2000/QĐ-BVHTT)

3/ Quyết định số 600/QĐ ngày 20 tháng 8 năm 1990 của Bộ Văn hóa Thông tin - Thể thao- Du lịch về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Vụ Tài chính kế toàn ( số thứ tự 390 trong Danh mục văn bản đã công bố kèm theo quyết định 34/2000/QĐ-BVHTT).

4/ Quyết định số 601/QĐ ngày 20/8/1990 của Bộ Văn hóa Thông tin - Thể thao Du lịch về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Kế hoạch (số thứ tự 391 trong Danh mục văn bản đã công bố kèm theo quyết định 34/2000/QĐ-BVHTT).

5/ Thông tư số 67/TC-TT ngày 12/10/1995 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo nhà hát, đoàn nghệ thuật (số thứ tự 460 trong Danh mục văn bản đã công bố kèm theo quyết định 34/2000/QĐ-BVHTT).

6/ Thông tư số 46/TC-TT ngày 17/6/1997 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại nguy hiểm của ngành văn hóa-Thông tin (số thứ tự 461 trong Danh mục văn bản đã công bố kèm theo quyết định 34/2000/QĐ-BVHTT).

Sáu văn bản loại ra khỏi Danh mục văn bản đã công bố hết hiệu lực trên đây vẫn còn hiệu lực áp dụng.

Điều 2: Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trửơng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lưu Trần Tiêu