BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2179.TM-XNK
V/v nộp bổ sung C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Thương mại nhận được công văn số 6070/TCHQ/GSQL ngày 03/12/2002 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc liên quan đến xuất xứ hàng hoá qui định tại Thông tư liên tịch giữa Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/4/2000, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Theo điều 5 phần I của Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ đã nêu rõ Điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam ký kết thì áp dụng qui định tại Điều ước đó. Trong trường hợp này nếu doanh nghiệp nộp chậm C/O mẫu D thì sẽ áp dụng Quy tắc 13 của Phụ lục 2 (Thủ tục cấp giấy chứng nhận dùng cho quy chế xuất xứ của chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT) ban hành kèm theo Quyết định số 416/TM-ĐB ngày 3 tháng 5 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ thương mại.

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại để Tổng cục Hải quan tham khảo.

 

T/L. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Văn Thắng