ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-----------

Số: 474/NQ-UBTVQH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,

 TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

---------------------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

 

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 407/NQ-UBTVQH13 ngày 22/11/2011 về  Chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Xét Tờ trình số 29/TTr-BDN ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ban Dân nguyện về ban hành Nghị quyết tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân,

 

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1.

Giao Ban Dân nguyện chủ trì giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức các hoạt động giám sát việc giải quyết giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo Kế hoạch số 80/UBTVQH13 ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012.

Điều 2.

Ban Dân nguyện có trách nhiệm:

1. Giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội; mời đại diện Thường trực hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, cơ quan hữu quan cử thành viên tham gia phối hợp thực hiện hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch.

2. Tổng hợp báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội với Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9 năm 2012.

3. Căn cứ vào kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chuẩn bị Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ tư cuối năm 2012.

Điều 3.

Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến thuộc lĩnh vực phụ trách; có trách nhiệm cử thành viên tham gia các hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo đề nghị của Trưởng Ban Dân nguyện.

Điều 4.

Kinh phí tổ chức các hoạt động giám sát theo Nghị quyết này được đảm bảo từ nguồn kinh phí hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Giao Văn phòng Quốc hội bảo đảm các điều kiện để tổ chức các hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 5.

Ban Dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thường trực Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- TT. HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các Ban, Viện của UBTVQH;
- Đoàn ĐBQH,HĐND,UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Lưu: HC, DN.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Sinh Hùng