VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4425/VPCP-QHQT
V/v nhập khẩu ô tô cho Dự án “Hỗ trợ phát triển giáo dục cho trẻ em, các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu”

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu (các công văn số 321/CV-UB ngày 21 tháng 5 năm 2002 và số 456/CV-UB ngày 18 tháng 7 năm 2002); ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 8241 TC/TCĐN ngày 29 tháng 7 năm 2002) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4949 BKH/KTĐN ngày 05 tháng 8 năm 2002) về việc nhập khẩu miễn thuế ô tô, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Cho phép Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhập khẩu miễn thuế 01 xe ô tô hai cầu cho Dự án “Hỗ trợ phát triển giáo dục cho trẻ em các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu” do Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy tài trợ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý