BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3296/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 4186/CT-KK&KTT ngày24/7/2012 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc hoàn thuế giá trị giatăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 94/2010/TT-BTCngày 30/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với hànghoá xuất khẩu, Thông tư số 06/2012/TT-B TC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày27/12/2011 của Chính phủ và Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thihành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CPngày 28/10/2010 của Chính phủ, thì:

Trường hợp người nộp thuế đề nghị hoàn toàn bộthuế GTGT đầu vào của hàng hoá xuất khẩu thanh toán theo phương thức chậm trả,được ghi rõ trong hợp đồng xuất khẩu trong thời gian chưa đến hạn thanh toán;chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì thực hiện theo hướng dẫn tạiKhoản 3(a) Điều 16 và Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC và thủ tục hồ sơ hoànthuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 42 Thông tư số 28/201 I/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh ĐồngNai biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Vũ Văn Trường(để báo cáo)
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS(TCT);
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái