BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3297/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số403/CT.KK-KTT ngày 24/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về việc hoàn thuế giátrị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá xuất khẩu thanh toán chậm trả, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản3(a) Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hanh một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/201 1/NĐ-CP ngày 27/12/2011của Chính phủ (trước đây hướng dẫn tại Điểm l.3(c.3) Mục III Phần B Thông tư số129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BỘ Tài chính):"Trường hợp thanhtoán chậm trả, phải thỏa thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu, đến thờihạn thanh toán cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán qua ngânhàng.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2Điều 1 Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu: "-Trường hợp hàngxuất khẩu thanh toán theo phương thức chậm trả hoặc từng kỳ, được ghi rõ tronghợp đồng xuất khẩu trong thời gian chưa đến hạn thanh toán; chưa có chứng từthanh toán qua ngân hàng, hoặc phía nước ngoài đã có thanh toán hoặc tạm ứngtrước thì người nộp thuế được hoàn toàn bộ số thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫntại Điểm l.3(c.3) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính".

Đề nghị Cục Thuế tỉnh SócTrăng thực hiện giải quyết hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu thanh toánchậm trả theo hợp đồng xuất khẩu theo đúng các quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh SócTrăng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Vũ Văn Trường(để báo cáo)
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS(TCT);
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái