BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2630/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 101/CT-KTT ngày 25/02/2008 củaCục Thuế tỉnh Quảng Trị về việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT),Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quy chế Khu Kinh tế - Thương mạiđặc biệt Lao Bảo tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-TTgngày 12/1/2005 của Thủ tướng Chính phủ, thì:

- Khoản 1, Điều 2 quy định Quy chế này được áp dụngđối với: "Tổ chức, cá nhân có các hoạt động kinh doanh tại KKT-TM Lao Bảo".

- Khoản 1, Điều 8 quy định: "Quan hệ trao đổihàng hóa, dịch vụ giữa KKT-TM Lao Bảo và thị trường trong nước là quan hệ xuấtkhẩu, nhập khẩu".

Theo hướng dẫn tại Điểm 1 (d.3), Mục III, Phần BThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế GTGT, thì: "… Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngânhàng. Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhậpkhẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thứcthanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng".

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị tại côngvăn nêu trên: Chi nhánh Công ty TNHH Tiệp Hùng (có trụ sở đóng tại thị xã ĐôngHà) trúng thầu cung cấp hàng hóa cho Ban điều hành dự án PEDC (thuộc Phòng Giáodục huyện Hướng Hóa, có trụ sở đóng tại KKT-TM Lao Bảo); Chi nhánh đã khôngcung cấp hàng trực tiếp cho Ban điều hành dự án PEDC mà thông qua công ty mẹ(Công ty TNHH TM&XD Bình Hồng có trụ sở đóng tại KKT-TM Lao Bảo) cung cấphàng tay ba cho Ban điều hành dự án PEDC; Công ty mẹ ủy quyền cho Chi nhánhnhận tiền thanh toán lô hàng trên từ Ban điều hành dự án PEDC huyện Hướng Hóa.Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Trị (có trụ sở đóng tại thị xã Đông Hà, đơn vịchủ quản của Phòng Giáo dục huyện Hướng Hóa) trực tiếp thanh toán tiền mua lôhàng cho Chi nhánh trên không thông qua cấp phát cho Phòng Giáo dục huyện HướngHóa. Căn cứ các quy định nêu trên thì việc thanh toán tiền hàng, hình thức xuấtkhẩu giữa Chi nhánh Công ty TNHH Tiệp Hùng và Ban điều hành dự án PEDC khôngđúng quy định, do vậy hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóaxuất khẩu của Chi nhánh không đủ điều kiện để được xét hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Trịbiết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CST, TCHQ;
- Các Ban: PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến