VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4550/VPCP-KTN
V/v khai thác tạm thời và thu phí đoạn còn lại của Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định;
- Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4730/BGTVT-CQLXDngày 19 tháng 6 năm 2012) về việc khai thác tạm thời đoạn cuối (từ quốc lộ 21đến Cao Bồ) thuộc Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc tổ chức khai thác tạm thời và thu phí đoạncòn lại của Dự án (Km 230+700 - Km 260) sau khi Hội đồng Nghiệm thu nhà nướccác công trình xây dựng kiểm tra và có ý kiến chấp thuận. Việc tổ chức thu phíthực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu vàphối hợp với các địa phương liên quan bảo đảm an toàn giao thông trong thờigian khai thác tạm thời; đồng thời chỉ đạo hoàn thiện các hạng mục còn tồn tại;ban hành quy chế quản lý để bảo đảm đủ điều kiện khai thác theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tảivà các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, ĐP, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý