BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2017/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2012

 

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

Trả lời công văn số 107/CT-THNVDTngày 26/3/2012 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 4 Điều 15, khoản 3 Điều16 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

"4. Thuế suất ưu đãi 20% ápdụng trong thời gian 10 năm đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tưtại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục banhành kèm theo Nghị định này."

"3. Miễn thuế 2 năm, giảm 50%số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dựán đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụlục ban hành kèm theo Nghị định này."

- Điểm 2.2 mục I phần H Thông tư số130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: "Dự án đầu tư là tập hợp các đềxuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy địnhcủa pháp luật về đầu tư.".

- Khoản 7 Điều 1 Thông tư số18/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTCquy định:

"Bổ sung điểm 2.2 mục I Phần Hnội dung sau:

Trường hợp doanh nghiệp thành lậpmới từ dự án đầu tư mà dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mườilăm (15) tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiệnthì hồ sơ để xác định dự án đầu tư là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp thành lậpmới từ dự án đầu tư mà dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm(15) tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm (300) tỷ đồng Việt Nam và không thuộcDanh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tưtheo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh.".

Căn cứ quy định trên, Trường hợpdoanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư thì việcthành lập doanh nghiệp mới phải gắn với dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn ưuđãi đầu tư; quy định về dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Luật đầu tư,Thông tư số 130/2008/TT-BTC và Thông tư số 18/2011/TT-BTC nêu trên. Nếu doanhnghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư nhưng mọi hoạtđộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện tại địa phương khác khôngthuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì không đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư để hưởngưu đãi thuế TNDN theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy địnhtại văn bản quy phạm pháp luật, tình hình cụ thể của Công ty cổ phần Mỹ Kim đểxác định điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện thực tế để đápứng.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuếtỉnh Hậu Giang biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn