BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2021/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2012

 

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số3737 CT/TTra4 ngày 12/3/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãiđầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1 Mục IV Phần E Thông tưsố 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

"Cơ sở kinh doanh thành lậptrong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệptheo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

- Cơ sở kinh doanh thành lậptrong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của phápluật.

- Cơ sở kinh doanh thành lập dochuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp giao,bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 củaChính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước)".

- Tại điểm 5 Mục II Phần E Thông tưsố 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

"Cơ sở kinh doanh đangtrong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanhnghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theoquy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trêntiếp tục hưởng hưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuếthu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi cònlại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư".

Căn cứ các quy định nêu trên, đềxuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại công văn số 3737 CT/TTra4 ngày12/3/2012 về trường hợp Công ty TNHH Ferroli INDOCHINA được cấp giấy chứng nhậnđầu tư ngày 25/1/2008 tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Thành phố Hà Nội là phùhợp, cụ thể: Công ty không thuộc diện hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanhnghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếthành phố Hà Nội được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn