BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚCQUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập vàthực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Nghị định thư thực hiện Gói cam kết thứ sáu vềdịch vụ vận tải hàng không thuộc khuôn khổ Hiệp định khung Asean về Dịch vụ(AFAS) (Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on AirTransport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services) ký tạiNây Pi Đô ngày 10 tháng 12 năm 2009, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2012./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Đức Hạnh