BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------
-----
Số: 4755/LĐTBXH-LĐTL
V/v: Chế độ ăn giữa ca
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

 
 
Kính gửi: Nhà máy in tiền quốc gia
 
Trả lời công văn số 419/NMI-TCCB ngày 12/10/2015 của Nhà máy in tiền quốc gia về chế độ ăn giữa ca đối với người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 680.000 đồng/người/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước. Vì vậy, đề nghị Nhà máy in tiền quốc gia căn cứ quy định nêu trên thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động theo đúng quy định.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Nhà máy in tiền quốc gia được biết./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh